joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Obvod a obsah rovinných útvarov

 

 

 

 

1. Vypočítaj obvod a obsah štvorca, keď poznáme dĺžku jeho uhlopriečky e = 4,2 m.

 

2. Vypočítaj obsah obdĺžnika ABCD, ak je daná dĺžka strany |AB| = a = 8,2 cm a uhlopriečka u = 2a.

 

3. Dĺžky strán obdĺžnikovej záhrady sú v pomere 1 : 2. Spojnica stredov susedných strán má dĺžku 20 m. Vypočítaj obvod a obsah pozemku.

 

4. Obdĺžniková záhrada má dĺžku 57 m a šírku 42 m. Vypočítaj, o koľko m2 sa zmenší jej plocha, ak sa ohradí okrasným plotom, ktorý má šírku 60 cm.

 

5. Obvod rovnobežníka meria 2,8 m. Dĺžka jednej jeho strany sa rovná jednej sedmine celého obvodu. Vypočítaj dĺžky strán tohto rovnobežníka.

 

6. Jeden z vnútorných uhlov kosoštvorca meria 120° a kratšia uhlopriečka 3,4 m. Vypočítaj obvod kosoštvorca.

 

7. Vypočítaj dĺžku uhlopriečky AC kosoštvorca, ak obvod kosoštvorca o = 112 dm a druhá uhlopriečka BD má dĺžku 36 dm.

 

8. V rovnoramennom lichobežníku ABCD, AB||CD, je |CD| = c = 8 cm, výška v = 7 cm, |CAB| = 35°. Vypočítaj obsah lichobežníka.

 

9. Lichobežník ABCD má dĺžku základní a = 120 mm, c = 86 mm a obsah S = 2 575 mm2. Vypočítaj výšku lichobežníka.

 

10. Je daný rovnoramenný lichobežník PQRS. Základne sú |PQ| = 120 mm, |RS| = 62 mm a rameno s = 48 mm. Vypočítaj výšku lichobežníka, dĺžku uhlopriečky a obsah lichobežníka.

 

11. Pozemok tvaru pravouhlého lichobežníka má základne dlhé 92 m, 76 m a kolmé rameno 6,3 m. Vypočítaj výmeru pozemku a spotrebu pletiva na jeho oplotenie.

 

12. Obvod rovnoramenného trojuholníka je 474 m. Základňa je o 48 m dlhšia ako rameno. Vypočítaj dĺžky strán a obsah tohto trojuholníka.

 

13. Pravouhlý trojuholník ABC má odvesny a = 5 cm, b = 8 cm. K nemu podobný trojuholník A'B'C' je 2,5x menší. Vypočítaj koľko percent z obsahu trojuholníka ABC tvorí obsah trojuholníka A'B'C'.

 

14. Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má obsah 32 cm2. Aký má obvod?

 

15. Rovnostranný trojuholník má obvod 36 dm. Aký má obsah?

 

16. Trojuholník ABC má dĺžky strán a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zisti veľkosti uhlov a obsah tohto trojuholníka.

 

17. Vypočítaj obvod, obsah a veľkosti zvyšných uhlov trojuholníka ABC, ak je dané: a = 8,4; β = 105°35'; ta = 12,5.

 

18. Vypočítaj veľkosti všetkých strán a vnútorných uhlov trojuholníka ABC, ak je dané: S = 501,9; α = 15°28' a β = 45°.

 

19. Rovnobežník ABCD má obsah 40 cm2, |AB| = 8,5 cm a |BC| = 5,65 cm. Vypočítaj veľkosti jeho uhlopriečok.

 

20. Vypočítaj obsah pravidelného 6-uholníka, ak poznáme polomer vpísanej kružnice ρ = 4 cm.

 

21. V pravidelnom šesťuholníku ABCDEF má uhlopriečka AC dĺžku 12 cm. Vypočítaj dĺžku strany šesťuholníka ABCDEF a jeho obsah.

 

22. Vypočítaj obvod kruhu, ak jeho obsah je 706,5 cm2.

 

23. Vypočítaj obsah kruhu, ak jeho obvod je 94,2 dm.

 

24. Štvorec na obrázku má stranu 8 cm dlhú. Vypočítaj obsah vyfarbenej časti kruhu.

 

Obvod a obsah rovinných útvarov - Príklad 24 - Zadanie

 

25. Na obrázku sú dve a dve polkružnice zhodné. Polomer jednej je dvakrát väčší ako polomer druhej kružnice. Vypočítaj obsah vyfarbeného obrazca, ak |AB| = 12 cm.

 

Obvod a obsah rovinných útvarov - Príklad 25 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Objem a povrch telies

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Goniometria a Trigonometria

- Konštrukčné úlohy

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.