joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Lineárna funkcia

 

 

 

 

1. Nakresli graf lineárnej funkcie a urči vlastnosti funkcie :
(definičný obor funkcie, obor hodnôt funkcie, funkcia je/nie je prostá, je/nie je spojitá, párna/nepárna funkcia, je/nie je periodická, neohraničená/ohraničená zdola/zhora, súradnice priesečníkov so súradnicovými osami, lokálne minimum, lokálne maximum, rastúca/klesajúca funkcia)

 

Lineárna funkcia - Príklad 1 - Zadanie

 

2. Nájdi predpis pre lineárnu funkciu a nakresli graf funkcie, ktorá prechádza bodmi :

 

Lineárna funkcia - Príklad 2 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Lineárna lomená funkcia

- Kvadratická funkcia

- Mocninová a Odmocninová funkcia

- Exponenciálna funkcia

- Logaritmická funkcia

- Goniometrické funkcie

- Inverzná funkcia

- Limita funkcie

- Derivácia funkcie

- Neurčitý Integrál funkcie

- Určitý Integrál funkcie

- Priebeh funkcie

- Definičný obor funkcie

- Párnosť a nepárnosť funkcie

- Spojitosť funkcie

- Lokálne extrémy funkcie

- Monotónnosť funkcie

- Konvexnosť a konkávnosť funkcie

- Graf funkcie

- Priesečníky grafu funkcie s osami

- Asymptoty grafu funkcie

- Dotyčnica ku grafu funkcie

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2023 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.