joomla templateinternet security reviews

Priklady.com - Zbierka úloh: Logaritmická funkcia

 

 

 

 

1. Nakresli graf logaritmickej funkcie a urči vlastnosti funkcie :
(definičný obor funkcie, obor hodnôt funkcie, funkcia je/nie je prostá, je/nie je spojitá, párna/nepárna funkcia, je/nie je periodická, neohraničená/ohraničená zdola/zhora, asymptoty funkcie, súradnice priesečníkov so súradnicovými osami, lokálne minimum, lokálne maximum, rastúca/klesajúca funkcia)

 

Logaritmická funkcia - Príklad 1 - Zadanie

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Lineárna funkcia

- Lineárna lomená funkcia

- Kvadratická funkcia

- Mocninová a Odmocninová funkcia

- Exponenciálna funkcia

- Goniometrické funkcie

- Inverzná funkcia

- Limita funkcie

- Derivácia funkcie

- Neurčitý Integrál funkcie

- Určitý Integrál funkcie

- Priebeh funkcie

- Definičný obor funkcie

- Párnosť a nepárnosť funkcie

- Spojitosť funkcie

- Lokálne extrémy funkcie

- Monotónnosť funkcie

- Konvexnosť a konkávnosť funkcie

- Graf funkcie

- Priesečníky grafu funkcie s osami

- Asymptoty grafu funkcie

- Dotyčnica ku grafu funkcie

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2012-2021 priklady.com - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.